با ما تماس بگیرید...

ارسال پیام

دا کافه

زیباترین بهانه پیوند ما شعر است

این دوست مشترک

که با ما قهوه می نوشد

و به قیلوله می رود

و چه زیباس

که او را

چون یکی از کودکان ما می دانی.

نزار قبانی۱

 

 

https://www.instagram.com/dacafe_tehran/

خانه دا